Název:16. Orthocer
Lokalita:Solvayovy lomy
Útvar:devon
Kód:10-11