Vyšehořovice

Datum: 05/03/2012

Exkurze-lokality-výpravy


PP "U Skal" na kraji středočeské obce Vyšehořovice je lokalita vyhlášená četnými nálezy flory ve sladkovodních cenomanských pískovcích, limnické podloží cenomanu lze však sledovat i na dalších nedalekých místech. Jedním z nich je jámový lom (obr.1) napravo při silnici do Horoušan (asi uprostřed cesty z Vyšehořovic). Lom už není aktivní, v současnosti je zavážen. Přední část lomu slouží jako úložiště pískovců, jílovců a skrývky.  

Na profilu kontrastně vystupují světlejší písky (místy formované do mocnějších pískovcových lavic) proti tmavému podloží složenému z jílovců a slínů (obr.2). Tmavé jílovce obsahují poměrně hojnou směs rostlinných úlomků (obr.3, 5), často zkarbonizovaných (obr.4), četné jsou otisky větších kusů dřeva . Nalezl jsem i dva fragmenty listů (obr.6). Přechod jílovitého podloží do pískovců se zdá výrazný, ale zblízka lze pozorovat zónu, v níž se jemné vrstvičky tmavých jílů střídají a prolínají s pískovcem (obr.7). Střídání jemných vrstviček v přechodové oblasti překrývá několikacentimetrová  sterilní vrstva jemného homogenního pískovce, výše už pískovcové vrstvy rychle nabývají převahu. Obraz si vykládám jako doklad střídání sedimentačního režimu v jezerní pánvi, snad vlivem přínosu písků říčním zdrojem, ale možná také postupnými oscilacemi postupně transgredující mořské hladiny (tomu by dynamika střídání vrstev celkem odpovídala). 

Podloží cenomanu v Čechách představují na mnoha místech sedimenty, jež vznikaly v rozsáhlé soustavě sladkovodnách jezer a močálů rozkládajících se na území dnešní české křídové pánve zhruba před 96-98 mil. let. Pro více podrobností odkazuji na: Malkovský et al.: Geologie české křídové pánve a jejího podloží (Praha, 1975).    

Lom provozuje spol. Keramo, nyní je zde snad v provozu "čistící stanice důlních vod". Paleontologická lokalita zřejmě zaniká.

 

Dole obr. 1;  2

 

Dole obr. 3 (150mm)

Dole obr. 4 (délka 40mm); obr. 5 (10mm)

 

Dole obr. 6 (délka útžku 12mm)

Dole obr. 7