Vinařická hora

Datum: 03/01/2012

Exkurze-lokality-výpravy


Vinařická hora se rozkládá několik set metrů severně od Vinařic u Kladna. Těleso třetihorního stratovulkánu bylo otevřeno několika lomy, z nichž ten hlavní je umístěn asi 200 m severozápadně pod vrcholem. Fotografie a video v tomto příspěvku pocházejí z vedlejšího etážového lomu situovaného asi 600 m východně od vrcholu. Velmi podrobný komentář včetně popisu přístupových cest lze nalézt v knize prof. Iva Chlupáče "Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí". Další užitečné informace jsou i zde

Pohled na mocné nefelinitové vrstvy, jež se střídají s polohami tufů, naplňuje sběratele fosilií určitou skepsí. Ne ovšem tak zcela právem. V úvodní fázi své geneze se vinařická sopka projevovala hlavně plynnými explozemi s vývrhy prachu a tufů, přičemž došlo ke vzniku zejícího kráteru s bočními trhlinami v tehdy ještě mocném křídovém nadloží. Do otevřených propastí napadaly vlivem eroze bloky křídových sedimentů. Ty byly patrně později sopkou zase vyvrhovány, když v její aktivitě začaly převládat výlevy bazaltového magmatu. Takové bloky žárem metamorfovaných, prokřemenělých opuk, zkoumala J.Hercogová a analýzou foraminifer určila jejich santonské stáří. Takto "mladé" křídové sedimenty se v širokém okolí nevyskytují, protože byly již zcela odstarněny pozdější denudací. Uvádí se, že větší bloky takových opuk mohou obsahovat i stopy typické křídové fauny. Lze se setkat rovněž s informací, že při hlubinné těžbě uhlí pod tělesem stratovulkánu byly nalezeny limonitizované kmeny třetihorních stromů, jež se do hloubky stovek metrů dostaly stejným mechanismem. 

Lávové proudy mají východní a jihovýchodní směr, přičemž tvoří příkrov mocný místy až 25 m. Vedlejší etážový lom byl založen přímo v lávovém proudu a zařezává se do mocných nefelinitových* vrstev. Ve vstupní části lomu a zejména v jihovýchodních partiích lze snadno rozeznat i polohy tufů s navětralými slíny v nadloží - i v těchto polohách lze zkusit hledat křídové makrofosilie (nebyl jsem úspěšný). Na jižní lomové terase (poblíž zbytků nějaké provozní panelové budovy) jsem ale objevil překrásné kalcitové drůzy (50°11'2.863"N, 14°5'43.068"E)

Návštěva lomu je určitě zajímavým zážitkem, doporučuji vybrat si k tomu pěkný den, protože rozhledy severním směrem stojí za to.

* Nefelinit - typ bazaltové horniny s vysokým obsahem minerálů blízkých živcům, ovšem chudších na SiO2. Na Vinařické hoře jde o olivinický nefelinit, tj. s příměsí olivínu (hořečnato-železitý silikát).

Obr. nahoře: výchoz nefelinitu

 

 

Obr. nahoře vlevo: kalcitová drůza; vpravo: enkláva navětralých slínů v tufu