Poznámky z výletu na Korsiku

Datum: 20/07/2011

Exkurze-lokality-výpravy


Vyvřeliny, břidlice, vápence i sedimenty... a všude strmé hory

Jak uvádějí jiné prameny, ve druhohorách došlo k odtržení části jihoevropského pobřeží. Z tohoto původně spojitého celku vznikly ostrovy Korsika, Sardinie a Baleáry, jež se do své nynější lokalizace dostaly přibližně před 30 mil let. Horské celky Korsiky byly vyzdviženy alpinským vrásněním, definitivní podoba krajiny byla dotvořena během glaciálu cca před 15-25 tis. lety. Jde o tektonicky stále živou oblast s častými zemětřeseními, což je podmíněno interakcí Africké a Euroasijské kontinentální desky. 

Na Korsice je možné nasbírat pěknou kolekci vyvřelých hornin a krystalických břidlic. V parku Niolo v centrální části horní Korsiky vystupují na den granity, které erozí a zvětráváním prudukují štěrkopískový substrát, v němž se výborně daří piniím a dalším jehličnanům (video a obr. níže).      

Severovýchodu ostrova (s výjimkou pobřežní části) dominují hory z metamorfovaných břidlic. Břidlice na obrázku níže je z předměstí Corte, někdejšího hlavního města, které je baštou korsického hnutí za nezávislost.

Další typ břidlice z vnitrozemí severovýchodní Korsiky (Popolsca) je na obrázku dole.

Ophiolitová, tmavě zelená břidlice z oblasti Castello di Rostino (níže).

Západ ostrova tvoří pouze vyvřeliny. U mysu Capo Roso (severně od Cargese) se vyskytují pozoruhodné polštářové výlevy ryolitů (andesitů ?) rozryté hlubokými vrypy - patrně jde o stopy někdejšího zalednění. Viz obr. dole.

    

Krajina kolem Filatosy v jižním vnitrozemí má až fantastický ráz díky granitovým kulisám. Filatosa je významné středisko neolitických kultur. V místním muzeu byl vystaven vzorek dioritu.

      

Ryolit ze soutěsky Spellonca (jihozápadní vnitrozemí). Obrázek níže.

 

Červené porfyry lemují pobřeží od Cargese k Portu (obrázky dole).

Pestrou geologickou mozaiku Korsiky doplňují třetihorní sedimenty na jižním cípu ostrova, v okolí Bonifacia. Fotografie dole: www.desjo-edition.com

Obsáhlejší fotoalbum je ZDE