Požáry

Datum: 18/02/2012

Exkurze-lokality-výpravy


Nejsnazší přístup k NPP Požáry je z Řeporyj ulicí K Holému vrchu, jež pokračuje asfaltovanou cestou se jménem Na Požáru. Přibližně po 600m podbíhá cestu hluboký příkop, na jehož dně byly kdysi položeny koleje a vlečka tudy ještě před nějakými šedestáti lety odvážela vytěžený vápenec do překladové stanice nalevo od cesty. Opuštěná budova nalevo je patrně její součástí. Opačným směrem mizí příkop asi po 100m v portálu tunelu, jímž se snadno dostaneme do bývalého lomu Požár 1. V hlubokém zářezu nad tímto tunelem je zpřístupněn mezinárodní stratotyp oddělení přídolí. Jde o chráněný profil nejvyššího významu. Jelikož dle mezinárodních konvencí musí být profil stále přístupný, jsou na několika místech instalována kovová schodiště. Status této památky zakotvuje právo pro všechny badatele k volnému odběru vzorků, je ale nutné zdůraznit, že badatel by měl být schopen prokázat výzkumný záměr. 

Obr. dole vlevo: portál přístupového tunelu; vprovo: Požár 1

 

Profil se odkrývá již asi 20m před vstupem do tunelu, kde vidíme vrstvy kopaninského souvrství skloněné pod úhlem cca 40 st. k severozápadu. Jednotlivé vrstvy jsou zřetelně číslovány a obsahují v různém zastoupení trilobity, ramenonožce, hlavonožce a mlže. Vrstva č. 96 již náleží přídolí, vůdčí zkamenělinou je zde graptolit Monograptus parultimus. K oddělení přídolí patří následující vrstvy až do 158., výše již následuje stupeň lochokov, jímž vstupujeme do devonu. Celý profil je zachycen na klasickém schematu J.Kříže, který lokalitu probádal v osmdesátých letech. Detailní informace o paleofauně jednotlivých vrstev lze nalézt v různých publikacích, např. J.Kříž: Geologické památky Prahy (Praha, 1999).

Obr. dole: zářez nad prvním tunelem (zde je výchoz přídolského stratotypu)

Z lomu Požár 1 pokračuje jižním směrem další tunel do bývalého lomu Požár 2, který byl provozován údajně až do konce čtyřicátých let. Tunel je na konci zavalen, ale při troše nepohodlí se závalem dá prolézt (leden 2012). Areál Požáru 2 není už v teritoriu NPP. V suti lze zkusit pátrat po devonských fosiliích, ale namístě je ohleduplnost vůči jednomu z posledních ostrovů přírody v Praze, který též poskytuje vzácné útočiště rostlinám i několika živočišným druhům.

Obr. dole vlevo: průlez zavaleným tunelem; vpravo: Požár 2

 

Směrem na východ vychází z lomu cesta, která nás přivede na hranu aktivního lomu. Za obrovskou lomovou jámou, na jejímž dně se rozkládá zelenavé jezero, pokračuje Dalejské údolí. V těženém prostoru se dá dobře pozorovat sklon vrstev, ale celkový dojem je spíše depresivní, uvědomíme-li si rozsah krajinné destrukce. V oblasti Prahy a jejího okolí už však podobné představy ztrácejí smysl. Bohužel. 

Obr. dole vlevo: cesta z Požáru 2 k aktivnímu lomu; vpravo: pokračující těžba

 

Více fotografií k náhledu ZDE

Video dole: Požár 1    

Video dole: Požár 2

Video dole: aktivní těžba (leden 2012)

Literatura: J. Kříž: Geologické památky Prahy, str. 158 (ČGÚ, 1999)