Pískovna Erika

Datum: 01/11/2010

Exkurze-lokality-výpravy


50˚12´49.075´´ N; 12˚36´19.205´´ E

Upozornění: Lokalita je chráněným refugiem čolků (význam evropské úrovně) a hnízdištěm břehulí. Nedopusťte znečištění vodních ploch a nerušte hlukem. Při lomové stěně hrozí nebezpečí sesuvu.

Pěkné exempláře třetihorní flory je možné nalézt téměř v celém rozsahu dvacetihektarové pískovny, není nutné přibližovat se k hnízdišti v lomové stěně. Hojné jsou především listy, větve a kmínky subtropické vegetace z období eocenu a oligocenu (45-30 mio). Zkameněnliny se nacházejí v pískovcích a slepencích, které představují druhotně zpevněné sedimenty říčního původu. Tyto vrstvy patří ke starosedelskému souvrství, jež je podkladem uhlených slojí na Sokolovsku. Jeho mocnost se udává kolem 10-15m i více.   

Další informace jsou dostupné zde: 1) www.priroda-kv.cz, 2) www.geology.cz, 3) Kvaček Z, Dvořák Z, Mach K,Sakala J: Třetihorní rostliny severočeské hnědouhelné pánve. Granit s.r.o., Praha 2004.