Petr Rajlich: Geologie mezi rozpínáním zeměkoule a Čechami

Datum: 31/08/2012

Knihy-články-recenze


Vydal P. Rajlich, nákladem vlastním, Praha 2004.

234 str., cena 180,-Kč (2012)

Dr. Petr Rajlich nesouhlasí s Wegenrovou teorií deskové tektoniky a propaguje myšlenku, podle které je uspořádání pevnin a oceánů důsledkem trvajícího rozpínání zeměkoule (expanzionistická teorie). Rovněž je průkopníkem tvrzení, že Český masiv je útvar vzniklý v důsledku dopadu několikakilometrového vesmírného tělesa, k čemuž mělo dojít před 1300 miliony let. Poněkud svérázný název tedy celkem vystihuje hlavní temata.

Autor sobě i knížce ublížil tím, že nevyhledal editora, který by práci přehlédl a text upravil. Po formální stránce připomíná Rajlichova "Geologie" needitovaná vysokoškolská skripta. Výstřední autorovou libůstkou jsou citáty, které někdy zabírají víc než pětinu vlastního textu, aniž by byl zřejmý záměr, s nímž byly vybrány a seřazeny. Občas nás překvapí (ale i osvěží) náznaky hronovského jazykového novátorství.  

Autor se sám opakovaně vymezuje proti "hlavnímu proudu" v současných geologických vědách a jeho práce má do jisté míry povahu manifestu. Rozhodně však nejde o manifest podivínský, nýbrž o prezentaci představ sdílených částí vědecké komunity (byť částí v tomto smyslu značně okrajovou). Vysoce polemický obsah se čte docela dobře i navzdory nekvalitnímu jazykovému zpracování. Dovedu si představit, jak si tropit legraci z nejedné stránky, např. kapitola o vlivu měnící se gravitace na rozměry pozemské fauny by k tomu byla mimořádně příhodná. Na druhé straně, srozumitelná a přesvědčivá je pasáž o významu studia vesmírných těles pro poznání stavby Země. Je třeba ocenit i množství zajímavých dílčích informací a pestrost úvah. Těžko by někdo namítal, že je dílo myšlenkově chudé a argumentace povrchní, to ne. 

Připoměňme si, že i Wegener byl dlouho odmítán a dokonce zesměšňován. Netvrdím, že je Dr.Rajlich vědcem Wegenerova formátu (k tomu nejsem oprávněn ani dost znalý), ale svou "Geologií..." se představil přinejmenším jako vzdělaný vizionář. Je třeba číst ji kriticky, ale do geologického diskurzu určitě patří. Na jednom místě najdeme stručnou zmínku o díle P.K.Feyerabenda: "Rozprava proti metodě". Slavný výrok z toho díla zní:"Anything goes". Kdoví, třeba budeme jednou překvapeni - cokoliv je možné.

Pozn 1.: Recenze se vztahuje k textu z r. 2004. Neověřil jsem, zda autor své původní názory z té doby zastává i v současnosti.

Pozn. 2 : Kritickou poznámku k představě Českého masivu coby dopadového prostoru velkého meteoritu lze nalézt v knize Z.Kukala: "Geologická paměť krajiny" (str. 134)