Opatřilka a Červený lom v Dalejském údolí

Datum: 22/01/2012

Exkurze-lokality-výpravy


K usedlosti Opatřilka se snadno dostaneme od železniční zastávky Holyně. Nejprve je třeba přejít můstek přes Dalejský potok a pak vystoupat asi 200 m levotočivou zatáčkou. Usedlost pak spatříme z cesty tak, jak je vidět na obrázku vlevo dole. Hned za stavením se cesta stáčí doprava a vede nás k informačnímu tablu. Terén nad statkem a zejména svah dále k východu je poznamenán starší lomovou činností, jsou zde zřetelné jámy a starší výlomy, dnes už zcela překryté vegetací (obr. dole vpravo). Dále je možné pokračovat po horní hraně údolí směrem ke Klukovicím, nebo se kousek vrátit a sejít na asfaltovou cestu pro pěší, která vede paralelně s železniční tratí. 

Z hlavní cesty Dalejským údolím je snadný přístup k Lomu pod Opatřilkou. Lomové stěny dosahují výšky kolem 12 m a pod nimi lze zkusit hledat zkameněliny v suti. Těžba vápanců zde otevřela nejvyšší partie požárského souvrství (silur) a nad nimi krinoidové vápence patřící k souvrství lochkovskému (devon). Zdejší vápence obsahují četné fosilie brachipodů, mlžů a hlavonožců, příp. graptolitů. V lomu pod Opatřilkou je stanoven opěrný profil silur/devon. Pohled do lomu směrem od cesty je na obr. dole.

Asi 250 m východně se nachází Červený lom. Domýšlím se, že název pochází od mocného výchozu sliveneckých vápenců, které jsou typické svou růžovou až červenou barvou. Tato místa patří k nejromantičtějším úsekům Dalejského i Prokopského údolí. Lomová jáma je ve srovnání s lomem pod Opatřilkou rozsáhlejší, široká přes 150 m, stěny jsou vyšší - i přes 15 m. Profil odkrytých vrstev se podobá situaci v předchozí lokalitě, rovněž zde obsahují některé vrstvy poměrně bohaté zastoupení krinoidů, trilobitů, brachipodů, gastropodů či tentakulitů (hledat lze nanejvýš v suti, protože režim chráněné přírodní památky zapovídá narušování skalních výchozů). Těžba zde byla ukončena již na začátku čtyřicátých let minulého století. Z historického hlediska je zajímavé, že v prostoru lomu byl za války umístěn nevelký pracovní tábor. Vězni v něm internovaní pracovali v nedalekých Prokopských lomech. Pohled do Červeného lomu z jeho horní hrany zachycují oba obrázky dole.

Podobně jako další partie Dalejského profilu a Prokopského údolí, i v uvedených lokalitách nacházíme celkem pestrou litologickou skladbu: vápence slivenecké, řeporyjské, dvorecko-prokopské, loděnické... Naučná stezka údolím i po jeho horní hraně je lemována dobře provedenými informačními tabulemi. Podrobnosti ohledně geologických poměrů a stran výskytu zkamenělin najdete zejména v publikacích: 1) J.Kříž, Geologické památky Prahy (1999), 2) I. Chlupáč, Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. Stručná, ale velmi kvalitní skládačka s mapkou nám byla poskytnuta i přímo na místě, v sídle Společnosti na ochranu Prokopského údolí (nedaleko Prokopského lomu). Brožurka se nazývá "Geologicky cenné lokality Barrandienu v jihozápadní části Prahy a okolí" a Opatřilka ani Červený lom v ní nechybí.  

Video dole: pohled směrem k Opatřilce (to ovšem není budova v záběru)

Video dole: Červený lom (bohužel - za sněhové přeháňky)