Milská stáň

Datum: 15/05/2011

Exkurze-lokality-výpravy


Milská stráň

 50°14'10.414"N, 13°52'8.03"E  (umístění informační tabule na Bednářské skále)

Přírodní památka Milská stráň se rozprostírá na necelých 11 ha východně od obce Milý (Rakovnicko). Svažitý terén je obrácen k jihu a ze severu ohraničen opukovými stěnami Bednářské skály. Namrzavý, nestabilní podklad turonských slínovců vytváří terasy a suťové osypy typické pro ekofenomén "bílých strání". Vlastní chráněné území se táhne asi 700 m od okraje obce, ale stejný krajinný reliéf pokračuje v obdobné délce i na druhou stranu od Milého, směrem k západu.

Územní ochrana byla ustavena v r. 1988, předtím bylo území využíváno jako pastvina a sad. Na Milské stráni se vyskytují vedle svídy, hlohu či dřišťálu i teplomilné keře, jako je dřín. Ze vzácnějších rostlin zde lze nalézt vstavač, trýzel nebo zimostrázek alpinský. Nás ovšem v první řadě zajímá výskyt zkamenělin.

Nejlépe přístupné jsou svrchní partie turonu, jednak ve výchozu u silnice pod zatáčkou silnice Milý-Bor, jednak v suťové terase při východním cípu území (tam, kde cesta lesem začíná klesat k Srbči). Fragmenty fosilní fauny jsou většinou špatně zachované a obtížně určitelné, s výjimkou drobných mlžů, jejichž schránky převládají nad ostatními nálezy. Některé fosilie jsou inkrustovány železitými solemi a v bílé křídové opuce nápadně upoutají rezavě hnědou barvou. Spodnější cenomanské vrstvy jsou obtížně přístupné, zejména kvůli hustému křovinatému porostu. Celé údolí však poskytuje řadu jiných míst, na nichž se lze k odkrytým turonským i cenomanským profilům dostat bez nesnází.