Lom Kosov u Berouna

Datum: 18/11/2011

Exkurze-lokality-výpravy


Lom Kosov byl otevřen začátkem dvacáteho století v souvislosti s rozšiřováním provozu Králodvorské cementárny. Kdysi zde byla mezistanice lanovky spojující Císařský lom s Koněprusy, v padesátých letech byl pak lom propojen s cementárnou kilometr dlouhým tunelem, jímž se transportoval vytěžený materiál k dalšímu zpracování (zdroj: http://www.hornictvi.info/techpam/kosov/kosov.htm).

Těžební jáma se od jiho-západu hloboce zařezává do kopcovitého terénu. Dno lomu zaplavilo jezero, jehož hladina se nachází na úrovni prvního patra (na obrázku modře). V tomto patře - v nejnižší přístupné poloze - jsou odkryty motolské vrstvy liteňského souvrství s množstvím graptolitů. Představují doznívající projevy tzv. "anoxického eventu", tj.období  spodního siluru, kdy došlo k drastickému snížení bio-diverzity v mořích a kdy se globálně dominujícími organizmy staly mořské řasy a graptoliti (jev se vysvětluje roztáním ledovců v důsledku oteplení začátkem siluru, což mohlo změnit cirkulaci vod v oceánech a vynést k hladině masy anoxických abysálních vod). Místa hojného výskytu graptolitů jsou na plánku označena písmenem a). Jiné zkameněliny tu neočekávejte. Černé graptolitové břidlice jsou promíseny s vrstvami tufů, tufitických břidlic a různých pyroklastik. Ve vyšším patře jsou hojné polohy diabasů (na obr. písmeno b).

V nejvyšším patře lomu přecházejí motolské vrstvy již do svrchního siluru, tj. do kopaninských vrstev. Na plánku je typický profil označen písmenem c). Tato místa jsou při hledání zkamenělin mnohem vděčnější, vyskytujíc se tu trilobiti, nautiloidi, brachipodi, mlži, krinoidi, atd. Na některých větších blocích kamene nelze přehlédnout husté nakupení ortocerů, často o značných rozměrech (tzv. cephalodové vápence).

Zájemce o návštěvu je třeba upozornit, že lom je stále činný. Pro názorný odkryv přechodu spodního a svrchního siluru je sice Kosov oblíbeným místem exkurzí, ale ke vstupu je nutné povolení.    

Obr. dole: početné zkameněliny nautiloidních hlavonožců (vrchní patro)

Obr. dole: facie graptolitových břidlic (spodní patro)