J.Uličný, Měkkýši čeští

Datum: 13/09/2010

Knihy-články-recenze


Prof. Josef Uličný: Měkkýši čeští (Praha, 1892)

Čtyřdílná publikace sepsaná pro potřeby českých malakologů z podnětu Klubu přírodovědeckého v Praze. Stovky obrázků ! Cena 1.dílu: 30 krejcarů, krámská cena celého díla: 2 zl. 80 kr. Malebná čeština dodává knize - z dnešního pohledu - osobité kouzlo. 

"Na břichonožci, když před námi leze, poznáme po povrchu, že buď skořápky žádné nemá, že jest nahý nebo že ji na hřbetě nese, a jest tedy skořepatý. Ta strana, po níž se zvíře plíží, jest stranou břišní, opačná jest hřbetní. Na břišní straně jest svalnatá kůže, jíž se živočich pohybuje, a tu nazýváme chodidlem. Na předku jest více méně oddělená hlava, na níž jsou tykadla buďto nezatažitelná nebo zatažitelná, a taktéž tu hned seznati lze, že oči jsou na jich nejzažším konci nebo dole při jejich patě na hlavě samé. Nejmnožší suchozemští mají po stranách úst, jež jsou na samém začátku těla při spodní straně, ještě dva růžky masité, makadla; tato jsou vždy kratší, někdy skoro docela zakrnělá (Vertigo). Vodní břichonožci a někteří suchozemští nemají makadel vůbec. U některých jest hlava prodloužena v tupý rypák (Paludina)."

 

Plný text ke stažení ZDE 

 

 

Na bichonožci, když ped námi leze, poznáme po povrchu, že
bu skoápky žádné nemá, že jest nahý nebo že ji na hbet nese,
a jest tedy skoepatý. Ta strana, po níž se zvíe plíží, jest stranou
bišní, opaná jest hbetní. Na bišní stran jest svalnatá kže, jíž se
živoich pohybuje, a tu nazýváme chodidlem. Na pedku jest více
mén zeteln oddlená hlava, na níž jsou tykadla buto nezatažitelná
nebo zatažitelná, a taktéž tu hned seznati lze, že oi jsou na jich nejzažším
konci nebo dole pi jejich pat na hlav samé. Nejmnožší
suchozemští mají po stranách úst, jež jsou na samém zaátku tla
pi spodní stran, ješt dva ržky masité, makadla; tato jsou vždy
kratší, nkdy skoro docela zakrnlá (Vertigo). Vodní bichonožci a
nkteí suchozemští nemají makadel vbec. U nkterých jest hlava
prodloužena v tupý rypák (Paludina).