J.Pešek a kol.: Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí ČR

Datum: 20/07/2012

Knihy-články-recenze


Obsáhlé dílo kolektivu autorů pod vedením prof. Jiřího Peška představuje podrobný obraz všech sedimentačních pánví terciéru na našem území. Najdeme zde přehledy vrstev a souvrství v popisovaných oblastech, komentáře k historii těžby uhlí a dalších surovin (i s údaji o dolech a lomech), poznámky paleontologické, paleogeografické i hydrogeologické. Přiložené CD obsahuje několik desítek mapových příloh zachycujících známá i prognozovaná ložiska hlavních nerostných zásob v dotčených územích. Na CD jsou rovněž podrobné paleontologické tabulky. 

Odborná publikace určená zejména pro geology a další profesionály, kteří se věnují především problematice těžby hnědého uhlí a dalších nerostných surovin z referovaných oblastí. Díky značným mezioborovým přesahům však může být dílo zajímavé i pro ty čtenáře, kteří sledují spíše údaje historické, kteří se zajímají o nerosty či zkameněliny, apod.   

Vydala Česká geologická složba, 2010,  437 str.,  cena cca 600,-Kč (2012)