Holyňské lomy

Datum: 28/05/2011

Exkurze-lokality-výpravy


NPP U Nového Mlýna

Nejlepší přístup do soustavy několika opuštěných lomů, dnes většinou již hodně zasucených a zpustlých, je z cesty mezi Holyní a místní železniční zastávkou. Pokud přijedete železnicí, nepochybně rozpoznáte místo, kde naproti stanici stávala vápenka. Ostatně, jeden původní objekt je stále využíván k bydlení. Mimochodem, nedaleká informační tabule m.j. uvádí, že v posledním roce provozu (1933) zde 6 dělníků vyrobilo 300 vagonů vápna měsíčně... Minete-li vápenku zleva, zhruba po 200 m vzhůru po asfaltové cestě (zaříznuté do dalejských břidlic) narazíte na první, celkem nenápadný vchod do jednoho z lomů (napravo). Těžba zde byla ukončena v první polovině třicátých let a prostor už je značně zarostlý křovinami a travou. Právě zde byly v r. 1929 objeveny tzv. bílé vrstvy, navětralé vápence přiřazené později k chotečskému souvrství, které vydaly bohaté fosilní nálezy devonské fauny. 

Vrátíte-li se zpět na cestu, jen o nějakých 100 m dál je po levé straně vchod do velkého lomu Prastav. V nejzápadnější části chodbového lomu jsou krásně obnaženy vrstvy třebotovských a chotečských vápenců. V profilu probíhá hranice mezi spodním a středním devonem (mezinárodní parastratotyp). Vrstvy se sklánějí k jihu pod úhlem asi 70°, takže při vstupu do terminální části lomu máme spodní třebotovské vápence po levé ruce a chotečské vápence napravo.

Třebotovské vápence pocházejí spíše z hlubokovodního prostředí, jsou načervenalé, s převažujícím podílem jemných zrn. Oproti tomu stroma chotečských vápenců je spíš hrubší, zrnitost proměnlivější, barva horniny více do šeda.

Obr. dole vlevo: třebotovské vápence; vpravo: chotečské vápence

třebotovské vápencechotečské vápence

V oblasti holyňských lomů bylo nalezeno velké množství devonských zkamenělin. V severní části území (při zářezu dnešní železniční trati) prováděl sběry již Joachim Barrande. V samotném Prastavu se vyskytují tentakuliti, goniatiti, i zástupci jiných skupin. Sběr v suti vyžaduje opatrnost kvůlu spoustě střepů.

Od Holyně je snadný přístup na horní hranu lomové stěny, odkud je nádherný výhled směrem k Řeporyjím a Stodůlkám. Směrem na severozápad prozrazuje terén stopy po dalších menších lomech, které dokládají starší těžbu sahající patrně už do předminulého století.